දහම්පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය 2013

ශිව දේවාලය
ශිව දේවාලය
සත්මහල් ප්‍රාසාදය
වටදාගේ
වටදාගේ
වටදාගේ
වටදාගේ
වටදාගේ
සඳකඩ පහන
වටදාගේ/අටදාගේ/හැටදාගේ
හැටදාගේ
Refreshing
Refreshing
Life
Life
Life

Resting
ලංකාතිලකය


බඹරු<3 ශ්‍රී ලංකා
ගල්විහාරය හිඳි පිළිමය
ගල් විහාරය  හිඳි පිළිමය
ගල්විහාරය විද්‍යාධාර ගුහාවේ හිඳි පිළිමය 
ගල්විහාරය හිටි පිළිමය
ගල්විහාරය හිටි පිළිමයගල් විහාරය සැතපෙන පිළිමය
ගල්විහාරය
පොළොන්නරු කතිකාවත


වටදාගේ

0 comments:

Post a Comment