...


ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2006

0 comments


දිවා ගුහාවට ශ්‍රී පාදස්ථානය පෙනෙන අයුරු 

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව


දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

පොත්ගුල් විහාරය