...


දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය 2003

0 comments


දහම්පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2003දහම්පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2003දහම්පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය චාරිකාව 20032003 දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණි විභාගයෙන් අනතුරුව අස්ගිරි රජමහා විහාරයේදී2003 දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය සමූහ ජායාරූපය