...


අමුණුගොඩ දුරුතු මහා පෙරහැර බලන්න. Part 3

0 comments

අමුණුගොඩ දුරුතු මහා පෙරහැර බලන්න. Part 2

0 comments

අමුණුගොඩ දුරුතු මහා පෙරහැර බලන්න. Part 1

0 comments

දිවයිනෙන්ම සිවු වන තැනට

0 comments

"දහම් පා" දහම් පාසලේ 1 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබ්න සනිති සෙනුල්‍යා කොළඹතන්ත්‍රී ශිෂ්‍යාව සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් තරගවලියේ පද්‍ය ගායනා තරගයෙන් සිව් වන තැන ලබා ගන්නා ලදී. ඇයට යහපත් අනාගතයකට අපගේ සුභ පැතුම්!

වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාව

0 comments


වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්


වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්


වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්


වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්