...


වාර්ෂික දහම් පා ආචාර්ය චාරිකාව 2009බුදුරුවගල - 2009

බුදුරුවගල - 2009
 බුදුරුවගල - 2009

 මගුල් මහා විහාරය - 2009

 මගුල් මහා විහාරය - 2009

  මගුල් මහා විහාරය - 2009