...


වෙසක් සුභ පැතුම් පත් 2007

0 comments


චිත්‍රය - දහම්පා  ආචාර්ය - සංඛ නලින් චිත්‍රය - දහම්පා  ආචාර්ය - කසුන් මධුසංක