...


"දම්සරණිය" බැති ගී සරණිය 2014

1 comments

දම් සරණිය බැති ගී සරණිය
සන්ද්‍යා බුලත්සිංහල, හිමාෂ මනුප්‍රිය, අරෝෂා සමරදිවාකර සමග සජීවී දර්ශන නරඹන්න.

දහම් පාසල් අවසාන විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

41 comments

දහම් පාසල් විභාග පසු ගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර
daham pasal awasana exam past papers

මෙතනින් බා ගන්න