...


"දම්සරණිය" බැති ගී සරණිය 2014

1 comments

දම් සරණිය බැති ගී සරණිය
සන්ද්‍යා බුලත්සිංහල, හිමාෂ මනුප්‍රිය, අරෝෂා සමරදිවාකර සමග සජීවී දර්ශන නරඹන්න.