...


වාර්ෂික ආචාර්ය මණ්ඩලයේ චාරිකාව 2010

0 comments


නුවරඑලිය වික්ටෝරියා උද්‍යානය 

හග්ගල උද්‍යානය 

බණ්ඩාරවෙල  දුන්හිද 
 දුන්හිද

මුතියංගනය 

මහියංගනය 

මහියංගනය