...


'දහම්පා' අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2006

0 comments

දහම්පා දහම් පාසල මගින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබූ  'දහම්පා' අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2006 ඔක්තෝම්බර් 15 වන දින දහම්පා දහම්පාසලේදී පවත්වන ලදී. එහි ශූරතාවය ලබා ගැනීමට හොරගොල්ල ධර්මාලෝක දහම් පාසල් විවාද කණ්ඩායම සමත් වූ අතර දහම් පා විවාද කණ්ඩායම අනු ශූරතාවය හිමි කරගන්නා ලදී. 

අනු ශූරතාවය දිනා ගත් දහම්පා විවාද කණ්ඩායම 

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය 2006

0 comments


දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය 2006