...


වාර්ෂික දහම් පා ආචාර්ය චාරිකාව 2009බුදුරුවගල - 2009

බුදුරුවගල - 2009
 බුදුරුවගල - 2009

 මගුල් මහා විහාරය - 2009

 මගුල් මහා විහාරය - 2009

  මගුල් මහා විහාරය - 2009


කථික හා විවාද වැඩමුළුව

0 comments

දහම් පා දහම් පාසල මගින් සංවිධානය කළ කථික හා විවාද වැඩමුළුව 2009 මැයි 25 වන දින දහම් පා දහම් පාසලේදී පවත්වන ලදී. මෙහිදී අවට දහම් පාසල් කිහිපකයකම සිසුන්ට හා ගුරු භවතුන්ට කථික විවාද හා නිවේදන පිළිඹඳ දැනුම පුළුල් කර ගැනීමට අවස්තාව හිමි විය.

මහාචාර්ය පූජ්‍ය දේවාලේගම මේධානන්ද හිමියන් සිය දේශනය අතරතුර 

කථිකාචාර්ය දර්ශනපති සිරිනාම බණ්ඩාර මහතා සිය දේශනය පවත්වමින් 


වැඩමුළුවට සහභාගී වූ සිසුන් හා ගුරු භවතුන්