...


ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2006

0 comments


දිවා ගුහාවට ශ්‍රී පාදස්ථානය පෙනෙන අයුරු 

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව


දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

දිවා ගුහාව

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

රත්ගඟ

පොත්ගුල් විහාරය 

'දහම්පා' අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2006

0 comments

දහම්පා දහම් පාසල මගින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබූ  'දහම්පා' අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2006 ඔක්තෝම්බර් 15 වන දින දහම්පා දහම්පාසලේදී පවත්වන ලදී. එහි ශූරතාවය ලබා ගැනීමට හොරගොල්ල ධර්මාලෝක දහම් පාසල් විවාද කණ්ඩායම සමත් වූ අතර දහම් පා විවාද කණ්ඩායම අනු ශූරතාවය හිමි කරගන්නා ලදී. 

අනු ශූරතාවය දිනා ගත් දහම්පා විවාද කණ්ඩායම 

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය 2006

0 comments


දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය 2006 

වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය 2006

0 comments

 
වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය මතකයන් 

වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය මතකයන් 

වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය මතකයන් 


වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය මතකයන් 

ශිෂ්‍ය නායක දිනය 2006

0 comments

2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 
ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා සමඟ සමූහ ඡායාරූපයේ

2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 
සහ මණ්ඩලය භාර ආචාර්ය වරුන්


2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 
දිවුරුම් දීමට සූදානම්ව


2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 
දිවුරුම් දීමට සූදානම්ව


2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 
දිවුරුම් දුන් අවස්ථාව


2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 
දිවුරුම් දුන් අවස්ථාව


2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 
දිවුරුම් දුන් අවස්ථාව

ගරු ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ පැමිණසිටි පිරිස 
පංචශීලයෙහි පිහිටවමින්


ගරු ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ  වෙතින් 
ප්‍රධාන ශිෂ්‍යනායක කසුන් මධුසංක ශිෂ්‍යයා නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා නිසංසලා රත්නමාලි ශිෂ්‍යයාව 
සිය පියාණන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක  නලින්ද වීරසූරිය ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


 උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා  නදීෂා වීරකෝන් ශිෂ්‍යයාව
සිය මිත්තනිය අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා  නිලංකා උදේශිනී ශිෂ්‍යයාව
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


 ශිෂ්‍ය නායක  සුරංග සඳරුවන් ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායක  සුනෙත් දීපාල් ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායක  බද්ධි කසුන් ශිෂ්‍යයා
සිය පියාණන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායිකා  දිනිති නයනතාරා ශිෂ්‍යයාව
සිය දෙමාපියන් වෙතින් සාටකය හා නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායක  රණකිත් සසලංක ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායක  සසංක යාපා ජයසිංහ ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායිකා ලක්දිනි පූර්ණිමා ශිෂ්‍යයාව
සිය මෑණියන් අතින් සාටකය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායක  අශාන් මධුසංක ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් සාටකය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායිකා  යෝග්‍යා නිර්මාණි ශිෂ්‍යයාව
සිය දෙමාපියන් වෙතින් සාටකය හා නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොතශිෂ්‍ය නායිකා  කුමාරි උදයශාන්ති ශිෂ්‍යයාව
සිය පියාණන් වෙතින් සාටකය පැළඳි මොහොත


ශිෂ්‍ය නායිකා  නුවන්ති මහේෂිකා ශිෂ්‍යයාව
සිය මෑණියන් වෙතින් සාටකය පැළඳි මොහොත