බ්ලොග් එකට වෙසක් සැරසිලි

වෙසක් අසිරියෙන් බ්ලොග් එක සරසන්න.


01. අටපට්ටම් වෙසක් කුඩුව.


මෙම වෙසක් සැරසිල්ල ඔබේ අඩවියටත් එක් කරගන්න. බ්ලොග් අඩවියක නම් add new gadget වලින් HTML/JavaScript ගැජට් එකක් add කර පහත කෝඩ් එක ඒ තුලට දමා සේව් කරන්න.


<!-- Start Vesak Blogger Widget1-->
 <embed src="http://dahampa.ueuo.com/test/uploads/wesak.swf" width="320" height="600" style="position:fixed; top:0; right:0;" quality="high" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent"> </embed><iframe src="http://dahampa.blogspot.com/" width="1" height="1" scrolling="no"></iframe><!-- end Vesak Blogger Widget1-->


02. බුදුන් වහන්සේ සහ සුදු නෙලුම්.

දෙවන වෙසක් සැරසිල්ල. ඇතුලත් කර ගන්න පහත කෝඩ් එක දා ගන්න.


<!-- Start Vesak Blogger Widget2-->
 <embed src="http://swfcabin.com/swf-files/1368719268.swf"; width="400" height="230" style="position:fixed; bottom:0; right:0;" quality="high" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"; wmode="transparent"> </embed><iframe src="http://dahampa.blogspot.com/"; width="1" height="1" scrolling="no"></iframe><!-- end Vesak Blogger Widget2-->

ඔන්න විවිධ ප්‍රමාණයේ ලෙලදෙන බෞද්ධ කොඩි පෙළක්ම, කැමති එකක් දා ගන්න.
03.

 


<!-- Start Vesak Blogger Widget3-->
 <embed src="http://dahampa.ueuo.com/test/uploads/falg_L.gif"; style="position:fixed; top:50px; right:20px;"> </embed><iframe src="http://dahampa.blogspot.com/"; width="1" height="1" scrolling="no"></iframe><!-- end Vesak Blogger Widget3-->04.
<!-- Start Vesak Blogger Widget4-->
 <embed src="http://dahampa.ueuo.com/test/uploads/Buddhistflag-L-anim.gif"; style="position:fixed; top:50px; right:20px;" > </embed><iframe src="http://dahampa.blogspot.com/"; width="1" height="1" scrolling="no"></iframe><!-- end Vesak Blogger Widget4-->


05.


<!-- Start Vesak Blogger Widget5-->
 <embed src="http://dahampa.ueuo.com/test/uploads/Flag 2.gif"; style="position:fixed; top:50px; right:20px;"> </embed><iframe src="http://dahampa.blogspot.com/"; width="1" height="1" scrolling="no"></iframe><!-- end Vesak Blogger Widget5-->තවත් සැරසිලි වෙසක් මාසය පුරාම බලාපොරොත්තු වන්න.


1 comments: